Архив 2014/2015

ОП-02-2014/05.12.2014г. Публична покана ID 9037111 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на Второ Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Провадия, област Варна”

с две обособени позиции:

Първа обособена позиция - "Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до ІV-ти клас на Второ Основно училище "Иван Вазов" – гр. Провадия, община Провадия, област Варна”

Втора обособена позиция - "Приготвяне и доставка на обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас в Второ Основно училище "Иван Вазов" – гр. Провадия, област Варна"Обобщена информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2015г./ 23.03.2016г.,16.05ч.


***


***


***


***

ОП-04-2012/20.10.2014г. Публична покана ID 9010216 за възлагане на обществена поръчка с предмет " Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за деца от подготвителен клас и ученици от I -ви до VIII-ми клас на IIОУ"Иван Вазов" област Варна


***     ***


 ***


***


***


***

„Организиране и провеждане на съвместен лагер сред природата за интеграция на малцинствени групи по проект „АЗ и ТИ ЗАЕДНО“, по договор №BG051PO001-4.1.05-0022, схема ВG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg