НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Училището - територия на учениците"
Модул: Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

"УЧИМ, ТВОРИМ, ИГРАЕМ" 
 създаване на специална стая за занимания по интереси.

ЦЕЛ
- по-добро организиране на учениците в целодневна организация на полудневните групи за повишаване на качеството на образованието при зачитане на интересите им;
- развиване творческите способности на учениците;
- повишаване мотивацията на учениците за учене.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.12.2015 г.

СТОЙНОСТ: 9861,92 лв.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg