ПРОЕКТ ТВОЯ  ЧАС

проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

  Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на

учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

  Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и  разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Приложение 1

по

ред

Направление

Дейност по интереси

Ръководител

1.       

Гражданско образование

 

 

2.                   

Предприемачество

Как  да  реализираме  идеите си – предприемачество  за  деца

Ганка  Никова

 

                   


Предприемачество  с  английски  език

Ирена  Борисова

3.

Изкуства и култура

Арт  работилница

 

Румяна Лазарова

 

 

Магията  на  танца

 

Диляна  Иванова

4.

Наука, техника  и  технологии

Изобретенията

Стоянка  Захариева

8.

Спорт

Футбол  за  всички

 

Красимир  Киров

 

 

Клуб  Футбол

 

Теодор  Тунчев


Приложение 2

по

ред

Направление

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Ръководител

1.

Български език и литература

Да  четем  и  пишем  заедно – II клас;

 

  Тонка  Димитрова

 

 

Четем  и  пишем  заедно, за  да  успеем – IV клас

 

Галина  Недялкова

 

 

Да  бъдем  грамотни – път  към  успеха – VII клас

 

Нели  Евтимова

2.

Математика

Да  знаем  математика – II клас;

 

Росинка Христова

 

 

Математиката  не  е  толкова  трудна – IV клас

 

Галина  Недялкова

 

 

Математиката  може  да  е  лесна  и  интересна – VII клас

Стефанка  Димитрова

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg